ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “มูลนิธิชวนรักษ์” (ทุนรายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564
25/02/2022
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชวน รัตนรักษ์ (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564
04/04/2022

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

—————————————-

ประเภททุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภททุนช่วยเหลือ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 69 ทุน รวมเป็นเงิน 345,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับก่อนปริญญาตรีและปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

2.เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

2.1  เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ

2.2  เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

2.3  เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบด้านรายได้ของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง ผลกระทบด้านการทำงานของผู้ปกครองอันเนื่องจากสาเหตุการถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน หรือ  ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปิด หรือ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เป็นต้น

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ได้ที่  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ระบุชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX_ ใบสมัคร.pdf)

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด นักศึกษาสามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ (ระบุ ชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX _Student ID Card.pdf)

3. รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดาวน์โหลด  รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบุชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_รายงานผลกระทบ.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX _รายงานผลกระทบ.pdf)

4. หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

4.1 ใบรับรองแพทย์ ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบุชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX _ใบรับรองแพทย์.pdf)

4.2 ใบรับรองแพทย์ของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบุชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX _ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf)

4.3 หลักฐานการกักตัว ในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระบุชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_หลักฐานการกักตัว.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX _หลักฐานการกักตัว.pdf)

4.4 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้ (ระบุชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf)

4.5 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้ (ระบุชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf)

4.6 หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถดาวน์โหลด  หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (ระบุชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf ตัวอย่าง 61XXXXX _หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf)

หมายเหตุ:

1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้

2. การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ลงนามด้วย ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

1.นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด

2.ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3.ดาวน์โหลด  รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเขียนรายงานผลกระทบฯ อย่างละเอียด โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

4.แนบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุในประกาศฯ ข้อ 3.4) เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5.เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ให้ครบถ้วน/ บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf  พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุไว้ และการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ออนไลน์ ผ่านทาง Google Forms  ได้ที่ https://bit.ly/Apply_Covid19Grant64_2  หรือ QR Code

7.อัปโหลดเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  02 849 4512 หรือ 02 849 4518

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save