20210202_studentloan
เปลี่ยนแปลงกำหนดการเซ็นเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
02/02/2021
20210216_scholarcovid19_banner
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
16/02/2021
Poster 20210215

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา

“มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2564  โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 (ที่สอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาในคณะและสาขาวิชาตามที่มูลนิธิฯ กำหนด)  ดังนี้
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    สาขาแพทยศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      สาขาแพทยศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี      สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ           สาขาเกษตรศาสตร์

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ  หรือที่ www.daf.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ   โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้โดยตรงที่  มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง  40/40  ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210  ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง  

โทร. 02-792-6527, 065-210-0707

E-mail:  daf.scholarship@gmail.com