รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
03/09/2020
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
22/09/2020

รายชื่อ ช่องทางการสัมภาษณ์ วันและเวลาในการสัมภาษณ์ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

 รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี   ประจําปีการศึกษา 2563

 คำแนะนำและขั้นตอนการสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาที่เลือกช่องทางการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง (On Site)

 คำแนะนำและขั้นตอนการสัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษาที่เลือกช่องทาง การสัมภาษณ์ทางออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx