ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
02/07/2020
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563
22/07/2020

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

 แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2563

 แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำประการศึกษา 2563

 ใบรับรองแพทย์

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ประสงค์จะรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ให้ดาวน์โหลด     “แบบรายงานตัว” โดยใช้กระดาษ F 14 (หน้า-หลัง) กรอกประวัติส่วนตัวด้วย หมึกสีน้ำเงิน ห้ามใช้หมึกเจล ให้ครบถ้วน ยกเว้นข้อ 3 – 4 และ

ข้อ 6 ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และให้ผู้ปกครองลงนามให้คำยินยอมให้เรียบร้อย    พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครฯ ให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. แบบรายงานตัว (รด. 1) สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (สมัครใหม่)
  2. แบบรายงานตัว (รด. 2) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ประเภท โอนย้ายสถานศึกษา
  3. ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (สมัครใหม่)
  4. PUI แบบคัดกรอง covid 19 สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (สมัครใหม่)

–> ให้นักศึกษายื่น “แบบรายงานตัว” ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563