กำหนดการลงทะเบียนจองหอพักออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น!
30/06/2020
รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
20/07/2020

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ 2563

 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จปริญญาตรี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ประเภททุนรายปีและทุนต่อเนื่อง ทุนละ 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา
 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 25 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า (GPAX) )
 5. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน
 6. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

หลักฐานการสมัคร

 1. เรียงความเกี่ยวกับประวัติของตนเองโดยระบุถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา (ใบสมัคร)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด (นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า (GPAX) )
 6. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (Activity Transcript)  (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
 7. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ไปยังงานกิจการนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษา ของคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  หรือส่งทางไปรษณีย์โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เปิดรับสมัครวันนี้ – 14 สิงหาคม 2563

   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ 2563

 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา