“Let’s Green Together”
05/06/2020
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL
10/06/2020

แจ้งเลื่อนวันประกาศผล โครงการ HAPPY INSIDE : Write a Short Story สุขใจที่ปลายปากกา เป็นวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

📣 แจ้งเลื่อนวันประกาศผล โครงการ HAPPY INSIDE : Write a Short Story สุขใจที่ปลายปากกา 📝🥰
เป็นวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมจำนวนมาก