โครงการส่งเสริม & สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”
19/09/2019
เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง
20/02/2020

โครงการอนุรักษ์อาสาพาน้องเก็บขยะ

กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

– ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก/เห็นความสำคัญของปัญหาขยะ
– รู้จักประเภทของขยะ สามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
– และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมอาสาเก็บขยะ 2. กิจกรรมแยกขยะแต่ละประเภท

06.30 – 07.00 น.        – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

– รับอาหารเบรค

07.00 – 07.40 น.         – ชี้แจ้งกิจกรรมอาสาเก็บขยะ โดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหิดล
– แจกอุปกรณ์สำหรับเก็บขยะ

07.40 – 10.40 น.         – กิจกรรมอาสาเก็บขยะ (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

10.40 – 11.00 น.        – พักทำธุระส่วนตัว

11.00 – 11.50 น.        – กิจกรรมแยกขยะแต่ละประเภท

11.50 – 12.00 น.        – สรุปกิจกรรม

12.00 น.                   – รับประทานอาหารกลางวัน

– เสร็จสิ้นกิจกรรม