โครงการรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562
19/09/2019
โครงการอนุรักษ์อาสาพาน้องเก็บขยะ
12/05/2020

โครงการส่งเสริม & สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กล่าวเปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท PTT Global Chemical (GC), คุณท็อป พิพัฒน์&คุณนุ่น ศิรพันธ์, บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบ Circular Living การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ

โดยบริษัท PTT Global Chemical (GC) และ TIPMSE ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

#MahidolHIDEF #MUEnvironmentalliteracy #GCCircularliving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก