แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามาารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้
17/03/2020
แนวทางการขอรับเงินสนับสนุนสำหรับนักศึกษา ที่ไม่ได้ร่วมทำประกัน COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้
26/03/2020

(หมดเขตรับสมัคร) ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

(หมดเขตรับสมัคร)

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอให้นักศึกษาแสดงความยินยอมให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำกรมธรรม์ฯ ผ่านระบบฯ ได้ที่ http://extrabenefits.mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

*ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำประกันฯ ให้กับนักศึกษาที่แสดงความยินยอมฯ ผ่านระบบฯ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

**หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเพียงคนกลางในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารเท่านั้น การพิจารณาจัดทำกรมธรรม์ฯ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นหลัก

(หมดเขตรับสมัคร)