แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด
16/03/2020
(หมดเขตรับสมัคร) ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
26/03/2020

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามาารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้