ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน
21/10/2020
ชมรมอนุรักษ์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมอนุรักษ์
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข (สสธ.)

เรียนรู้ แก้ปัญหา ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก เพื่อสาธารณสุขชุมชน”

สสธ. ส่งเสริมสุข(ภาพ)”

วัตถุประสงค์ของชมรมเรา

1.เพื่อเรียนรู้และศึกษาสังคมของชมรมส่งเสริมสาธารณสุข

2.เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์การทำกิจกรรมในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

3.เพื่อเรียนรู้และรับรู้ถึงปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพในกิจกรรมของชมรม

4.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาที่ดีให้กับนักศึกษาในชมรม

5.เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

6.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การในกระบวนการทำงานของนึกศึกษา

7.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมน่าสนใจ

1.กิจกรรมสร้างอาคาร บำรุง ซ่อมแซมสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์

2.กิจกรรมกีฬาสีเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

3.กิจกรรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่นักเรียนในโรงเรียนและบุคคลในที่ชุมชน

4.กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมรอบกองไฟ ควงกระบองไฟ เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

ประธาน : นางสาวอริญชย์รวี แก้วก้อนนารา         เบอร์โทรศัพท์: 0993422686

รองประธาน : นางสาววริศรา ขุ้ยด้วง                 เบอร์โทรศัพท์: 0910426145

รองประธาน : นายกฤษณ์ เฉลิมเกียรติ                เบอร์โทรศัพท์: 0936419119