ผู้นำเยาวชนจิตอาสา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ผู้นำเยาวชนจิตอาสา
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมชนบท

“เราจะทำสิ่งดี เราจะทำประโยชน์ เราจะทำทั้งหมด เพื่อ ชนบท แฮปปี้”

ชมรมชนบท (COUNTRY CLUB) เป็นชมรมภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดตั้งขึ้นมานานหลายปี โดยนักศึกษารุ่นต่าง ๆ มากมายหลายรุ่น  ซึ่งมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปทางด้านจิตอาสา และการทำประโยชน์ให้กับสังคม ดังคำปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ว่า “Wisdom of the Land หรือ ปัญญาของแผ่นดิน”

ความหมายของคำว่า “ชนบท”

   ช ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน          คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

   น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน                 คือ การร่วมแรง ร่วมใจ สามัคคีกัน ของทุกคนในชมรม เพื่อลงมือทำ

สิ่งต่าง ๆ

   บ บำเพ็ญประโยชน์                  คือ การใช้ความรู้ที่มี ออกช่วยเหลือหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในสังคม

ให้ดียิ่งขึ้น

   ท ที่พักพิง                               คือ บ้าน เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ให้ทุกคนได้มาพูดคุย รวมตัวกันทำ

      กิจกรรมต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของชมรมชนบท

  • เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ ออกช่วยเหลือสังคม และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ทั้งด้านบุคคล หรือด้านสถานที่ และตระหนักให้เห็นถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
  • เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นแรงผลักดันในการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงด้านความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม
  • เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่นอกห้องเรียน ของคนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม
  • เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

กิจกรรมน่าสนใจ

กิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์ของชมรมชนบท คือ “กิจกรรม 5 ส.”

ส.สร้าง

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติ โดยการออกแบบ พัฒนาหรือสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้น นอกจากนี้ ความหมายของคำว่าสร้าง ยังรวมไปถึงแนวความคิด ที่ได้คิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

ส.สอน

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษา ได้ค้นคว้าหาความรู้ หรือใช้ความรู้ที่ตนเองมี ถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ผ่านการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

ส.ศึกษา

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม

ส.สาธารณสุข

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้สำรวจดูสภาพแวดล้อมของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยการวิเคราะห์และใช้ความรู้ที่มี แนะนำ และส่งเสริมให้กับคนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม

ส.สันทนาการ

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง หรือระหว่างเพื่อนด้วยกันเอง ซึ่งสร้างความสนุก เพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ถ้าอยากรู้ต้องมาเข้าชมรมชนบทดูแล้ว!!!

ช่องทางการติดต่อ

  • ห้องชมรมชนบท : ห้อง 154 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
  • เพจ Facebook : Country CLUB MU (https://www.facebook.com/CountryClubMu/)