งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
15/10/2020

โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562
ที่มาและความสำคัญ           สังคมไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามหลายอย่างที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณกาล หนึ่งในนั้นคือการตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาอันเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของชาวไทยเกือบทั้งประเทศ การตักบาตรถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง กล่าวคือเป็นการสละอาหารถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์โดยตรงคือหล่อเลี้ยงชีวิตพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนา และประโยชน์โดยอ้อมคือการละความเป็นตัวตน ละความเห็นว่าเป็นของตัวของตน เจริญจาคานุสติกรรมฐาน เป็นทางดำรงพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีกำหนดจัด โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ  ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 – 09.00 น. ณ ลานพระพุทธมหิดล มงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรวมศรัทธาของเหล่าศาสนิกชน เป็นหนทางในการสร้างกุศล ยังความสุข ความอุดมมงคลแด่ชีวิต และเพื่อสืบทอดพุทธประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบต่อไป

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2563 – มีนาคม 2563)
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ลานพระพุทธมหิดล มงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล  ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญแห่งสุนทรียภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1.นักศึกษาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับตักบาตร

2.พระภิษุสงฆ์เดินทางมาถึงยัง มหาวิทยาลัยมหิดล รับบิณฑบาตร

3.พระภิษุสงฆ์รับบิณฑบาตร เทศนา ให้พร และเตรียมกรวดน้ำ

4.นักศึกษาช่วยกันเก็บอุปกรณ์ เสร็จพิธี

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 1.นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

2.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพอใจและอยากให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป