ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา
11/10/2019
Health tech startup : สุขภาพปัจจุบันบนโลกดิจิตอล 4.0
21/10/2019

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

ขั้นตอนการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล

คำกล่าวไว้ครู

แบบประเมินโครงการ