ประกาศผล MU Stock Challenge : season 1
14/05/2019
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange – APYE 2019
21/05/2019

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ระบบลงทะเบียน กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ลงทะเบียนคลิก

กำหนดการผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

12.30 – 13.00 น.                ลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าโถงมหิดลสิทธาคาร (BOX OFFICE)

13.00 – 13.10 น.                ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล

13.10 – 13.25 น.                การแสดงต้อนรับจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

13.25 – 13.35 น.                กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

13.35 – 13.55 น.                แนะนำชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

13.55 – 14.15 น.                แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดลและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

14.15 – 14.45 น.              ซักถามปัญหา แนะนำข้อเสนอแนะ

14.45 น.                             เสร็จสิ้นกิจกรรม (ภายในหอประชุมมหิดลสิทธาคาร)

15.30 น.                             บริการรถรางพิเศษ รับ-ส่ง ผู้ปกครอง (มหิดลสิทธาคาร – สนง.อธิการบดี)

แผนที่และการเดินทาง

ติดต่อผู้ประสานงาน

นางสาวศิริลักษณ์ กลางสำโรง      E-mail: sirilux.kla@mahidol.ac.th            โทร 02-849-4651
นางสาวชุติมา ก๋งทอง                     E-mail:chutima.kog@mahidol.edu           โทร 02-849-4651
นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร                  E-mail:patanasak.ton@mahidol.edu        โทร 02-849-4526