1 – 12 เมษายน 2562 ไปตรวจเลือกทหารฯ
28/02/2019
กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6
08/03/2019

ประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่แสดงตนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่แสดงตนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2562

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ ณ อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรณี ส่งหลักฐานขอผ่อนผันฯ แล้วไม่มีรายชื่อ  ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-849-4509 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียก แบบ สด.35 พร้อมเอกสารสำคัญดังนี้

  1. ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
  2. หมายเรียก (แบบ สด.35)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ   28 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาที่ไม่แสดงสิทธิผ่อนผันฯ มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่ออกหนังสือราชการเพื่อรับรองสิทธิการเป็นนักศึกษา ไปยังจังหวัดตามภูลำเนาทหาร เนื่องจากหมดเขตตามเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว