มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”
05/11/2018
ประกาศ!! รับสมัครศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการ APYE Thailand – Asia Pacific Youth Exchange – Thailand 2019 
28/11/2018

โครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

“วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ชาวมหิดลจะได้น้อมรำลึกถึงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ให้พัฒนามหาวิทยาลัย ขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวาง เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (ข้อมูลจาก https://muarms.mahidol.ac.th/th/)

เนื่องในวันที่ 2 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลจะครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล นั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ จิตอาสามหิดล งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบดังกล่าว โดยเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันส่งความดีเข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยเริ่มเปิดตัวโครงการในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 ด้วยกิจกรรม Mahidol Day of Service

เกณฑ์การคัดเลือกรางวัล 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

  1. ต้องเป็นกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. กิจกรรมหรือโครงการมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของการมุ่งผลเพื่อผู้อื่น ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”
  3. กิจกรรมหรือโครงการที่ส้รางแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นในการทำความดีได้ชัดเจน
  4. กิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือน กันยายน 2561 – กันยายน 2562

ประเภทรางวัล แบ่งเป็น

  1. ประเภทหน่วยงาน
  2. ประเภทบุคคล
  3. ประเภทกลุ่มอิสระ