ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Incoming (ทุนสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล)

Outgoing (ทุนสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ)

Other Opportunities  (ทุนสนับสนุนอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล)