ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Incoming (ทุนสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล)

Outgoing (ทุนสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ)

closeicon

Mahidol University Backpack Scholarship 2020 (ยังไม่เปิดรับสมัคร!!)

ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Other Opportunities  (ทุนสนับสนุนอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล)