Announcement Of The Successful Candidate: Living Allowance Scholarship For Foreign Graduate Students at Mahidol University, Academic Year 2022
(ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕)…click here

New!

Living Allowance Scholarship for foreign Graduate Students at Mahidol University AY 2022

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

หมายเหตุ: ปีการศึกษา ๒๕๖๕  คือ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ – วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
*Updated as of 31/10/2022

Living Allowance Scholarship for foreign Graduate Students at Mahidol University AY 2022 (English Language)

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕