Mahidol University Scholarship for Foreign Graduate Student Living Allowance, Academic Year 2023

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีสัญชาติอาเซียน (ยกเว้นสิงคโปร์และบรูไน) หรือสัญชาติของประเทศกำลังพัฒนาใด ๆ ในเอเชียใต้ เอเชียกลาง หรือแอฟริกา (โปรดศึกษาประกาศทุนเพื่อดูรายการ ของประเทศต่างๆ)
  • ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566 และมีรหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 66XXXX เท่านั้น
  • ไม่ได้รับทุนเต็มจำนวนจากที่อื่น

ทุนสนับสนุน

  • ผู้ได้รับทุนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน ขณะพำนักอยู่ในประเทศไทย ระยะเวลารวมที่สามารถมอบทุนการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (2566-2567)

Application Period

(Application is closed!)

Application is closed!

Living Allowance Scholarship for foreign Graduate Students at Mahidol University AY 2023

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

หมายเหตุ: ปีการศึกษา ๒๕๖๖  คือ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ – วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
*Updated as of 12/10/2023

Living Allowance Scholarship for foreign Graduate Students at Mahidol University AY 2023 (English Language)

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖