ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ:  กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในหนังสืออย่างเป็นทางการโดยส่งไปยังหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์หรืองานการศึกษาของแต่ละคณะ / สถาบัน / วิทยาลัยและเผยแพร่ประกาศภายในเว็บไซต์อินทราเน็ตกองวิเทศสัมพันธ์เท่านั้น!!…คลิก

ประกาศทุนฉบับ 2 ภาษา (ภาษาไทยและอังกฤษ)

ประกาศทุนฉบับภาษาอังกฤษ