วีซ่าและการเข้า – ออกประเทศ

คำแนะนำในหน้านี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการขอรับและรักษาวีซ่า สำหรับรายละเอียดเฉพาะเช่นเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการสมัครที่แตกต่างกันโปรดดูที่เว็บไซต์ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองที่: https://www.immigration.go.th/index หรือติดต่อเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ที่คณะของตนเอง
ราคาที่ระบุในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดทราบว่าการละเมิดกฎระเบียบวีซ่ารวมทั้งกำหนดเวลาที่ไม่สมบูรณ์สำหรับการขยายและรายงานอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับหรือโดนจับกุม

ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย

นักเรียนต่างชาติในประเทศไทย (นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น) จำเป็นต้องมีวีซ่าการศึกษาที่ไม่ใช่คนต่างด้าว (หมวด “ED”) เพื่อที่จะศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย นักเรียนทุกคนต้องยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของตนก่อนเดินทางมาประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัครที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานทูตหรือสถานกงสุลทั่วไปที่คุณสมัคร ตัวอย่างเช่น สถานเอกอัครราชทูตบางแห่งดำเนินการออกวีซ่าด้วยตนเอง โดยคนอื่น ๆ อาจดำเนินการผ่านทางบริการไปรษณีย์ นอกจากนี้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่อื่น ๆ อาจมีระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของตนเอง เพื่อขอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกระบวนการนี้

ในการยื่นขอวีซ่าคุณจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

  • หนังสือรับรอง / รับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว (ลิงก์ดาวน์โหลด)
  • หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องอย่างน้อยหกเดือน
  • ภาพเต็มหน้า 4 x 6 ซม. ถ่ายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานสำหรับรูปถ่ายประเภทหนังสือเดินทาง
  • หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอ (เอกสารที่เหมาะสมจะกำหนดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของคุณ)
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

วีซ่าในประเภท “ED” สามารถทำได้ในแบบเดินทางเข้าประเทศเพียงครั้งเดียวและแบบหลายครั้ง หากยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียวจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศอีกครั้ง ในกรณีที่วางแผนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) แต่หากยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในแบบหลายครั้งแล้วจะไม่ต้องขอใบอนุญาตเพื่อเข้าออกจากประเทศไทยเช่นเดียวกับวีซ่าในประเภทแรก

  • การขอวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียว (ใช้ได้สามเดือนเมื่อเปิดใช้งาน) จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 2,000 บาท (ประมาณ US $ 67)
  • การยื่นขอวีซ่าหลายรายการ (ใช้ได้ 3 เดือนเมื่อเปิดใช้งาน) เสียค่าใช้จ่าย 5,000 บาท (ประมาณ US $ 167) กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขณะอยู่ในประเทศไทย

เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วมีหลายสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับวีซ่า เราได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นในหัวข้อด้านล่างเท่านั้น แต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำคณะที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่

ระยะเวลาของวีซ่าและการต่ออายุวีซ่า

วีซ่าที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของตนเอง จะมีอายุ 90 วัน หากจะเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือวางแผนที่จะอยู่ในประเทศไทย) นานกว่า 90 วัน จะต้องต่ออายุวีซ่าเพื่อขอรับใบอนุญาตเข้าพัก 1 ปี (นับจากวันที่เข้าเรียน) โดยต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาอย่างน้อย 15 วันก่อนวีซ่าจะหมดอายุ ที่กองตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม (ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา)

สามารถขอรับเอกสารที่จำเป็นบางอย่างจากเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในคณะของตนเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนยื่นขอวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่า สามารถเตรียมเอกสารได้ทันเวลา

หากไม่ขยายเวลาการยื่นคำร้องขอวีซ่าของตนเอง จะทำให้เสียค่าปรับ 500 บาท (17 เหรียญสหรัฐ) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (667 บาท)) และอาจต้องออกจากประเทศเพื่อขอวีซ่าใหม่ การละเมิดร้ายแรงอาจทำให้ต้องจำคุกหรือปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นในอนาคต

การรายงานตัว 90 วัน

นักศึกษาต่างชาติจะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ของตนทุกๆ 90 วัน สามารถทำได้ภายใน 7 วันก่อนหรือหลังระยะเวลา 90 วันที่แน่นอน สามารถรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศของตนได้โดยทางพร็อกซี่หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เข้าพักในประเทศไทยหรือวันที่ของรายงาน 90 วันที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าจะถึงวันที่ล่าสุด ดังนั้น ถ้าคุณเดินทางไปต่างประเทศและเดินทางกลับประเทศไทย ระยะเวลา 90 วันจะเริ่มต้นอีกครั้งนับจากวันนั้นที่มาถึงประเทศไทย

เอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนอย่างน้อย 15 วันก่อนระยะเวลา 90 วัน โปรดทราบว่าผู้ส่งต้องเก็บใบเสร็จรับเงินที่ไปรษณีย์

การไม่แจ้งรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้เสียค่าปรับ 2,000 บาท (67 เหรียญสหรัฐ) และทำให้วีซ่าไม่สามารถใช้งานได้

ใบอนุญาตเข้าประเทศใหม่

หากมีวีซ่าแบบเข้าประเทศเพียงครั้งเดียวและต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าประเภทเข้าเมืองครั้งเดียวหรือแบบหลายครั้ง ก่อนออกเดินทาง ในกรณีที่มีวีซ่าแบบเข้าประเทศหลายครั้ง ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตให้ออกเดินทางกลับประเทศ

แต่หากไม่ได้รับใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศอีกครั้งก่อนออกเดินทางประเทศไทย วีซ่าที่ถือครองอยู่นั้นจะหมดอายุและจะต้องดำนินการเพื่อยื่นขอยื่นขอวีซ่าใหม่