บุคลากร

กองวิเทศสัมพันธ์

MU Global Education (งานการศึกษาและเครือข่ายต่างประเทศ)

กลยุทธ์

 • การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ / พนักงานสายสนับสนุน
 • การแลกเปลี่ยนในหลักสูตรนานาชาติและการออกแบบหลักสูตร -> การศึกษา Joint Degree หรือ Double Degree
 • การประชุมระหว่างประเทศ / การประชุมในประเด็นสำคัญสำหรับ MU

นางสาวสุชาดา พฤกษทลกุล
โทร. 66 (0) 2849 – 6232
อีเมล: suchada.phr@mahidol.ac.th

นางสาวยุคลธร จงสุกใส
โทร.66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: yukolthorn.cho@mahidol.ac.th

นางสาวพึงใจ ติณสูลานนท์
โทร. 66 (0) 2849 – 6232
อีเมล: peungjai.tin@mahidol.ac.th

นางสาวชาฏิณี คณาญาติ
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล:
chatinee.kan@mahidol.ac.th

นางสาวขนิษฐา นิ่มอ่อน
โทร. 66 (0) 2849 – 6231
อีเมล: khanittha.nim@mahidol.ac.th

นางสาวพัชรพร ชวกุล
โทร. 66 (0) 2849 – 6236
อีเมล: patcharaporn.jav@mahidol.ac.th

นางสาวธนพร สุนเลี้ยง
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: thanaporn.sul@mahidol.ac.th

นางสาววัลลิภา โพธิ์แดง
โทร. 66 (0) 2849 – 6236
อีเมล:
wallipa.pod@mahidol.ac.th

นางสาวธีตา โรจน์คุรีเสถียร
โทร. 66 (0) 2849 – 6231
อีเมล: theeta.roj@mahidol.ac.th

นางสาววัฒนี ชำนาญกิจ
โทร. 66 (0) 2849 – 6233
อีเมล: wattanee.cha@mahidol.ac.th

นางสาวทัศนาพร หงษ์ยนต์
โทร. 66 (0) 2849 – 6231
อีเมล:
tassanaporn.hon@mahidol.ac.th

MU Research Outreach (งานการวิเคราะห์-จัดการข้อมูล)

กลยุทธ์

 • เสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดเก็บ ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูล
 • ดำเนินงานด้านการจัดเก็บและประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล (ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย)
 • ประสานงานและดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับ สถาบัน/มหาวิทยาลัยคู่สัญญา

นางสาวธีตา โรจน์คุรีเสถียร
โทร. 66 (0) 2849 – 6231
อีเมล: theeta.roj@mahidol.ac.th

นางสาวลำดวน เปลื้องกลาง
โทร. 66 (0) 2849 – 6236
อีเมล: lamdoun.plg@mahidol.ac.th

นางสาวชลดา พรหมชาติสุนทร
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: chonlada.pro@mahidol.ac.th

นางสาวพึงใจ ติณสูลานนท์
โทร. 66 (0) 2849 – 6232
อีเมล: peungjai.tin@mahidol.ac.th

นางสาวพัชรพร ชวกุล
โทร. 66 (0) 2849 – 6236
อีเมล: patcharaporn.jav@mahidol.ac.th

 MU Student / Staff (งานพัฒนานักศึกษา / บุคลากร)

กลยุทธ์

 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา / บุคลากร (inbound/outbound/short-long term)
 • ประสานงานและดำเนินงานโครงการ การศึกษาภาคฤดูร้อน ที่จัดขึ้น ณ สถาบัน/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • การเตรียมพร้อมและเสริมสร้างทักษะให้แก่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก

นางสาวกรกฎ เมืองไทย
โทร. 66 (0) 2849 – 6233
อีเมล: korakod.mua@mahidol.ac.th

นางสาวชลดา พรหมชาติสุนทร
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: chonlada.pro@mahidol.ac.th

นางสาวลำดวน เปลื้องกลาง
โทร. 66 (0) 2849 – 6236
อีเมล: lamdoun.plg@mahidol.ac.th

นาย จิรพัฒน์ คำปล้อง
โทร. 66 (0) 2849 – 6231
อีเมล: jirapat.kha@mahidol.ac.th

นางสาวภัสสร จันทร์ประเสริฐ
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: patsorn.jan@mahidol.ac.th

 IR Services (งานบริการ)

กลยุทธ์

 • ดำเนินงานด้านการบริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของกองวิเทศสัมพันธ์
 • ดูแลและจัดการประชุมกรรมการนโยบายด้านวิเทศฯ และผู้บริหารด้านวิเทศฯ
 • จัดกิจกรรมและดำเนินงานโครงการด้านวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นสากล
 • รวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวยุคลธร จงสุกใส
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: yukolthorn.cho@mahidol.ac.th

นางสาวกรกฎ เมืองไทย
โทร. 66 (0) 2849 – 6233
อีเมล: korakod.mua@mahidol.ac.th

นางสาววัลลิภา โพธิ์แดง
โทร. 66 (0) 2849 – 6519
อีเมล: wallipa.pod@mahidol.ac.th

นางสาววัฒนี ชำนาญกิจ
โทร. 66 (0) 2849 – 6233
อีเมล: wattanee.cha@mahidol.ac.th

นางสาวภัสสร จันทร์ประเสริฐ
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: patsorn.jan@mahidol.ac.th

นางสาวธนพร สุนเลี้ยง
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: thanaporn.sul@mahidol.ac.th

นางสาวธีตา โรจน์คุรีเสถียร
โทร. 66 (0) 2849 – 6231
อีเมล: theeta.roj@mahidol.ac.th

นางสาวชลดา พรหมชาติสุนทร
โทร. 66 (0) 2849 – 6235
อีเมล: chonlada.pro@mahidol.ac.th

งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุชาดา ขุนภักดี
โทร. 66 (0) 2849 – 6519
อีเมล: suchada.khu@mahidol.ac.th

นางสาวชนิดา มีศิริ
โทร. 66 (0) 2849 – 6519
อีเมล: chanida.mee@mahidol.ac.th