ระบบจัดเก็บข้อมูลสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(Online Storage Drive of Office of the President, Mahidol University)

ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (10 GB)

Online Storage Drive for personal (Space 10 GB)

ระบบจัดเก็บข้อมูล กองวิเทศสัมพันธ์ ( 1 TB)

Online Storage Drive for IR Division [Space 1 TB (1 TB = 1000 GB) ]
โฟลเดอร์สำหรับทุกคน
For Everyone