ระบบจัดเก็บข้อมูลสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(Online Storage Drive of Office of the President, Mahidol University)

ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (10 GB)

Online Storage Drive for personal (Space 10 GB)

ระบบจัดเก็บข้อมูล กองวิเทศสัมพันธ์ ( 1 TB)

Online Storage Drive for IR Division [Space 1 TB (1 TB = 1000 GB) ]
โฟลเดอร์สำหรับทุกคน
For Everyone
สำหรับ “ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์”
For “Director”
สำหรับ “งานธุรการและบริหารงานทั่วไป”
For “General Administrative Officer“
สำหรับ “งานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ”
For “Strategic Collaboration & International Networking Unit”
สำหรับ “งานพัฒนาความเป็นสากล”
For “Globalization Development Unit”