ประกาศ/แบบฟอร์ม

เอกสารอื่น ๆ (Other Documents)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
(Infographics MU Scholarships)

เอกสารทั่วไป
(General Documents)
เอกสารเพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลง
(MoU Documents)
Privacy Notice / RoPA
(PDPA Documents)

ประกาศทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Scholarships)

  • ทุนขาเข้า (Inbound Scholarships)

Mahidol University Adjunct Professor 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) พ.ศ. ๒๕๖๕

>> Read more

New! – Scholarship for Short-term Visiting Scholars to Work at Mahidol University, Fiscal Year 2023

ทุนสนับสนุนนักวิชาการอาคันตุกะ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

>> Read more

New! – Scholarship for Accommodation for exchange students and Visiting Professors 2023

ทุนสนับสนุนค่าที่พักสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์ และผู้เชื่ยวชาญชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖

>> Read more

Online International Internship Scholarship, Fiscal Year 2022

ทุนสนับสนุนการจัดการจัดโครงการฝึกงานออนไลน์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 >> Read more

Application is closed! – Living Allowance Scholarship for foreign Graduate Students at Mahidol University AY 2022

ปิดรับสมัครแล้ว! – ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

>> Read more

New!  – Mahidol University International Postdoctoral Fellowship 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

>> Read more

  • ทุนขาออก (Outbound Scholarships)

Application is closed! – Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program, Fiscal Year 2023

ปิดรับสมัครแล้ว! – ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

>> Read more

Application is closed! – Scholarship for Postgraduate Student Mobility Program, Fiscal Year 2023

ปิดรับสมัครแล้ว! ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หมายเหตุ: ฉบับที่ ๑-๒ อยู่ในไฟล์เดียวกัน

>> Read more

Application is closed! – Mahidol University Internship Scholarship, Fiscal Year 2023

ปิดรับสมัครแล้ว! – ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

>> Read more

Application is closed! – AUN-ACTS Student Exchange Program 2023

ปิดรับสมัครแล้ว! – ทุน AUN-ACTS Student Exchange Program ประจำปี ๒๕๖๖

>> Read more

Application is closed! – Scholarships for Academic and Supportive Staff Mobility 2023

ปิดรับสมัครแล้ว!ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

>> Read more

  • ทุนสนับสนุนต่าง ๆ (Other Scholarships)

New! – Mahidol University’s Announcement Scholarship for Cotutelle & Joint Ph.D. Program 2023

ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมหลักสูตรการทำวิจัยร่วมระดับดุษฎีบัณฑิตสองปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล (Cotutelle & Joint PhD Programs) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

>> Read more

New! – Scholarship for International Cooperation Development Mahidol University, Fiscal Year 2023 (Joint Unit)

ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

>> Read more

New! – Macquarie – Mahidol Seed Grant Scholarship 2022

ทุนสนับสนุน Macquarie – Mahidol Seed Grant ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

>> Read more

Mahidol University International Seminar and Conference Scholarship

ทุนสนับสนุนการจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

>> Read more

Mahidol University Funding for Mahidol University Principal Investigator (MU PI) (under the 2021 SATU Joint Research Scheme (JRS))

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลัก (Principal Investigator-PI) ภายใต้โครงการ SATU-Joint Research Scheme (JRS) พ.ศ. ๒๕๖๔

>> Read more

ประกาศของ Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS Documents)

>> For more information

Announcement of Criteria and Allocation of Education fees for International Students (short-term), Undergraduate Degree 2020

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น) พ.ศ. ๒๕๖๓

Announcement of Principal and Rate of Education fees for International Students (short-term), Undergraduate Degree 2020

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น) พ.ศ. ๒๕๖๓

Tuition and Fees Form for Undergraduate International students (short-term)

แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น)

MU UNIVERSAL PRE-DEPARTURE GUIDELINE

คู่มือเตรียมพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาอังกฤษ)

Handbook and Safety Management Guideline

คู่มือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดลและแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย

ประกาศและแบบฟอร์มของ International Affairs Office (IAO Documents)

>> For more information

1. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภท ขอรับการตรวจลงตรา ให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ

2. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาพำนักและขอรับรองอาจารย์ชาวต่างชาติ

3. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภท ขอรับการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ

4. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาพำนักและขอรับรองนักศึกษาชาวต่างชาติ

5. การแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน

6. แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าบริการสำหรับการดำเนินการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล