ประกาศ/แบบฟอร์ม

เอกสารอื่น ๆ (Other Documents)

สื่อประชาสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
(Infographics MU Scholarships)

เอกสารทั่วไป
(General Documents)
เอกสารเพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลง
(MoU Documents)
Privacy Notice / RoPA
(PDPA Documents)

ประกาศทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Scholarships)

  • ทุนขาเข้า (Inbound Scholarships)

Scholarship for Short-term Visiting Scholars to Work at Mahidol University, Fiscal Year 2024

ทุนสนับสนุนนักวิชาการอาคันตุกะ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Mahidol University International Postdoctoral Fellowship 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Application is closed! – Living Allowance Scholarship for foreign Graduate Students at Mahidol University AY 2023

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปิดรับสมัครแล้ว)

>> Read more

Scholarship for Accommodation for exchange students and Visiting Professors 2024

ทุนสนับสนุนค่าที่พักสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์ และผู้เชื่ยวชาญชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Mahidol University Adjunct Professor 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) พ.ศ. ๒๕๖๕

>> Read more

  • ทุนขาออก (Outbound Scholarships)

Application is closed! – Scholarships for Academic and Supportive Staff Mobility 2024

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Scholarship for Postgraduate Student Mobility Program, Fiscal Year 2024

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program, Fiscal Year 2024

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Application is closed! – Scholarship for AUN-ACTS Student Exchange Program 2024

ทุน AUN-ACTS Student Exchange Program ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปิดรับสมัครแล้ว)

>> Read more

Mahidol University Internship Scholarship, Fiscal Year 2024

ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

  • ทุนสนับสนุนต่าง ๆ (Other Scholarships)

Application is closed! – Mahidol University International Seminar and Conference Scholarship 2024

ทุนสนับสนุนการจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปิดรับสมัครแล้ว)

>> Read more

Scholarship for International Cooperation Development Mahidol University, Fiscal Year 2024 (Joint Unit)

ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Mahidol University – University of York Seed Grant 2024

ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of York ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Mahidol University – University of Sussex Seed Fund Announcement Year 2024

ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of Sussex ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

>> Read more

Mahidol University’s Announcement Scholarship for Cotutelle & Joint Ph.D. Program 2023

ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมหลักสูตรการทำวิจัยร่วมระดับดุษฎีบัณฑิตสองปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล (Cotutelle & Joint PhD Programs) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

>> Read more

Macquarie – Mahidol Seed Grant Scholarship 2022

ทุนสนับสนุน Macquarie – Mahidol Seed Grant ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

>> Read more

Mahidol University Funding for Mahidol University Principal Investigator (MU PI) (under the 2021 SATU Joint Research Scheme (JRS))

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลัก (Principal Investigator-PI) ภายใต้โครงการ SATU-Joint Research Scheme (JRS) พ.ศ. ๒๕๖๔

>> Read more

ประกาศของ Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS Documents)

>> For more information

Announcement of Criteria and Allocation of Education fees for International Students (short-term), Undergraduate Degree 2020

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น) พ.ศ. ๒๕๖๓

Announcement of Principal and Rate of Education fees for International Students (short-term), Undergraduate Degree 2020

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น) พ.ศ. ๒๕๖๓

Tuition and Fees Form for Undergraduate International students (short-term)

แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น)

MU UNIVERSAL PRE-DEPARTURE GUIDELINE

คู่มือเตรียมพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาอังกฤษ)

Handbook and Safety Management Guideline

คู่มือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดลและแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย

ประกาศและแบบฟอร์มของ International Affairs Office (IAO Documents)

>> For more information

1. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภท ขอรับการตรวจลงตรา ให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ

2. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาพำนักและขอรับรองอาจารย์ชาวต่างชาติ

3. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภท ขอรับการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ

4. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาพำนักและขอรับรองนักศึกษาชาวต่างชาติ

5. การแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน

6. แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าบริการสำหรับการดำเนินการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

7. MUIAO - The visa and Work Permit Management Process

8. MUIAO - Handbook for Foreign Personnel of Mahidol University (New version of Year 2024)

9. MUIAO - Timetable Service Tram