การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567

Open Data Intregrity and Transperency Assessment: OIT, Fiscal Year 2024

ข้อมูลทั่วไป

การบริหารงานและงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Internal Integrity and Transparency. Assessment: IIT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

External Integrity and Transparency Assessment: EIT