ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลัก (Principal Investigator-PI)

ภายใต้โครงการ SATU-Joint Research Scheme (JRS) พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน Mahidol University Funding for Mahidol University Principal Investigator (MU PI)

(under the 2021 SATU Joint Research Scheme (JRS))

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ