ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลัก (Principal Investigator-PI)

ภายใต้โครงการ SATU-Joint Research Scheme (JRS) พ.ศ. 2564

หมายเหตุ: 

กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในหนังสืออย่างเป็นทางการโดยส่งไปยังผู้รับทุน โดยเผยแพร่ประกาศภายในเว็บไซต์อินทราเน็ตกองวิเทศสัมพันธ์เท่านั้น!!…คลิก

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ