ระบบจัดเก็บข้อมูลสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(Online Storage Drive of Office of the President, Mahidol University)

ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (10 GB)

Online Storage Drive for personal (Space 10 GB)

ระบบจัดเก็บข้อมูล กองวิเทศสัมพันธ์ (1 TB)

โฟลเดอร์รวมสำหรับทุกคน
สำหรับ “ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์”
สำหรับ “งานธุรการและบริหารงานทั่วไป”
สำหรับ “งานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ”
สำหรับ “งานพัฒนาความเป็นสากล”