ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

(ฉบับภาษาอังกฤษ)