Mahidol University Scholarship for Postgraduate Student Mobility Program, Fiscal Year  2024

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2567

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.50
  • มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ: IELTS-5, TOEFL iBT-64, TOEFL ITP-510, MU GRAD Test-60, MU GRAD Plus-70, หรือ MU ELT-84
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี (Form IR-EN)
  • มีจดหมายตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางวิชาการ/โครงการวิจัย หรือหลักฐานการลงทะเบียนที่ระบุระยะเวลาของโครงการอย่างชัดเจน
  • หากเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันการศึกษาหรือประเทศปลายทางที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาค ASEAN หรือ ASEAN+6 จะต้องมี สำเนาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

ทุนสนับสนุน

  • ทุนการศึกษานี้ให้การสนับสนุนบางส่วน (Partial Scholarship) ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ, ที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, วีซ่า, ประกันสุขภาพ, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  • การจัดสรรเงินทุนจะเป็นไปตามลำดับของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการอนุมัติ (first come first serve) หากมีผู้ได้รับทุนครบตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศปิดรับสมัครทันที
  • ทุนการศึกษาจะมีมูลค่าแตกต่างกันไปตามระยะเวลาและประเทศปลายทางที่ผู้สมัครมีกำหนดเดินทางเข้าร่วม

Application Period

Now – 30th September 2024
or until the budget reaches the limit

New!

Announcements of Scholarship for Postgraduate Student Mobility Program, Fiscal Year 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2567

*Lasted Updated as of 12/10/2023

Announcements of Scholarship for Postgraduate Student Mobility Program, Fiscal Year 2024 (English Version)