ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการภายใต้ ASEAN University Network (AUN) โครงการ ASEAN Credit Transfer System (ACTS) 2564