Mahidol University Scholarship for International Collaboration Development, Fiscal Year 2024

ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

คุณสมบัติ/เงื่อนไขการมอบทุน

  • มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินทุนในลักษณะเหมาจ่าย ครอบคลุมค่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Joint Unit ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน (สงวนสิทธิ์ การอนุมัติค่าเดินทางในการดำเนินโครงการ ไม่เกิน 10% ของจำนวนทุนที่ได้รับการพิจารณา)
  • โครงการที่ขอรับทุนจะต้องมีลักษณะเป็นการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มากกว่า 2 ส่วนงานขึ้นไป
  • สถาบันคู่ความร่วมมือ เป็นได้ทั้ง สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • หากสถาบันคู่ความร่วมมือมีรายชื่ออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS Quacquarelli Symonds หรือ Times Higher Education World University Rankings ในช่วงเวลาที่ขอรับทุน จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
    • กรณีที่ 1 – อยู่ในอันดับที่ 1 ถึง 100: ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้ แม้จะยังไม่มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันมาก่อน
    • กรณีที่ 1 – อยู่ในอันดับที่ 101 ถึง 400: ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งประวัติความร่วมมือระหว่างส่วนงานและคู่ความร่วมมือนั้น ๆ

ทุนสนับสนุน: อัตราไม่เกินทุนละ 2,000,000 บาท

Application Period

Now – September 2024
pending budget availability

New!

Announcement of Scholarship for International Cooperation Development, Fiscal Year 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

*Updated as of 13/11/2023