ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (Partial Scholarships) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565