ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุ:  กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในหนังสืออย่างเป็นทางการโดยส่งไปยังหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์หรืองานการศึกษาของแต่ละคณะ / สถาบัน / วิทยาลัยและเผยแพร่ประกาศภายในเว็บไซต์อินทราเน็ตกองวิเทศสัมพันธ์เท่านั้น!!…คลิก