ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าที่พักสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์ และ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ปี 2564