Mahidol University Scholarship for Undergraduate Student Mobility Program, Fiscal Year 2024

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.75
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด (Form-IR-EN)
  • ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางวิชาการ

ทุนสนับสนุน

  • ทุนการศึกษานี้ให้การสนับสนุนบางส่วน (Partial Scholarship) ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ, ที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, วีซ่า, ประกันสุขภาพ, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  • การจัดสรรเงินทุนจะเป็นไปตามลำดับของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการอนุมัติ (first come first serve) หากมีผู้ได้รับทุนครบตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศปิดรับสมัครทันที
  • ทุนการศึกษาจะมีมูลค่าแตกต่างกันไปตามระยะเวลาและประเทศปลายทางที่ผู้สมัครมีกำหนดเดินทางเข้าร่วม

Application Period

Now – until the budget reaches the limit

New!

Mahidol University Scholarship for Undergraduate Student Mobility Program, Fiscal Year 2024

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

*Updated as of 24/10/2023