Website : 
http://www.ktb.co.th/ktb/th/

โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทยกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ตามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทยกับมหาวิทยาลัยมหิดล

บริการข้อมูลสินเชื่อตามข้อตกลงธนาคารกรุงไทย
            มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เกี่ยวกับการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

  • ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท รวมถึงพนักงานวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
1. ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

(1) ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว
(2) ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเอง หรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส
(3) ซื้อหรือชำระค่าที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด
(4) ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม
(5) ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
(6) วัตถุประสงค์อื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบธนาคาร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ประเภทเงินกู้อเนกประสงค์
 [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความต้องการของผู้กู้ เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในครอบครัว เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เป็นต้น
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ขั้นตอนดำเนินการ
1. บุคลากรศึกษารายละเอียดสินเชื่อตามบันทึกข้อตกลงแต่ละประเภท
2. 
กรณีบุคลากรประสงค์ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนได้ที่ฝ่ายบุคคลของส่วนงานต้นสังกัด
3. ฝ่ายบุคคลของส่วนงาน ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ และจัดทำหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างพร้อมเสนอหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม

4. บุคลากรนำหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง ยื่นต่อสาขาธนาคารกรุงไทย ตามบัญชีรายชื่อสาขาที่ให้บริการตามบันทึกข้อตกลงฯ (ยื่นพร้อมเอกสารประกอบการยื่นกู้)
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสำนักงานใหญ่ ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2  โทรศัพท์ : 0-2208-8413, 8508  เว็บไซต์ : ธนาคารกรุงไทย
  งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   กองทรัพยากรบุคคล   สำนักงานอธิการบดีคุณกานติมา สวนโคกกรวด  โทร 0 2849 6387  โทรสาร 0 2849 6287  E-mail: kantima.sua@mahidol.ac.th