สวัสดิด้านการเงินสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

 ธนาคารทหารไทยธนชาต

 โครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อพนักงานสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล


 ธนาคารกรุงเทพ 

  โครงการสินเชื่อบัวหลวงเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ


ktb_01 ธนาคารกรุงไทย 

 โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล            


government_savings_bank-converted ธนาคารออมสิน

government_savings_bank-converted  โครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน (ตามบันทึกข้อตกลงฯ)

government_savings_bank-converted  โครงการสวัสดิการสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน–กบข.เพื่อสมาชิก กบข. (สิ้นสุดโครงการ)

government_savings_bank-converted โครงการสวัสดิการสินเชื่อธนาคารออมสิน–กบข.เพื่อสมาชิก กบข. (สิ้นสุดโครงการ)

 


img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน (สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33) 

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13 สินเชื่อ Tollway Loan

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13  โครงการสวัสดิการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13  ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับลูกค้าผ่อนดี 48 เดือน

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13  โครงการ My Hero: บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13  โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13  โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์

img_727f32c5279e8862533a1fea265c3a13  โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ (สิ้นสุดโครงการ)


scb-logo  ธนาคารไทยพาณิชย์

scb-logo  โครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารไทยพาณิชย์


ibank-logoธนาคารอิสลาม

ibank-logo  โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร ระหว่าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

ibank-logo โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 

เงินกู้ยืมข้าราชการบำนาญ

โครงการเงินกู้ยืมโดยใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกันของข้าราชการบำนาญ

เงินกู้ยืม ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (สิ้นสุดโครงการ)

โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท