ผู้มีสิทธิใช้บริการ
ข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) เท่านั้น
วัตถุประสงค์การกู้เงิน
1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
2.เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3.เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
4.เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
5.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
6.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างหรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
7.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่า จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
8.เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
9.เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
(หมายเหตุ : การขอกู้ตามวัตถุประสงค์จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส(จดทะเบียน) และกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 บันทึกข้อตกลง
 
บันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับมหาวิทยาลัยมหิดล รหัสสวัสดิการ 001W546318 (ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2547)

หนังสือแจ้งจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
ที่ สช. 1821/2564 ลว. 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่  15  gif_new
 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน  
แบบฟอร์ม
– คำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน  (สำหรับผู้ยื่นกู้ กรอกข้อมูล)
– หนังสือรับรองเงินเดือน  (สำหรับ HR ส่วนงาน กรอกข้อมูล) 
ขั้นตอนดำเนินการ
1. บุคลากรยื่นคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนที่หน่วย HR ส่วนงานต้นสังกัด
2. หน่วย HR จัดทำหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน และเสนอหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม
3. บุคลากรนำหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนไปยื่นต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ยื่นพร้อมเอกสารประกอบการยื่นกู้)

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 12 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-9000 หรือโทรศัพท์ 0-2202-1457-9 หรือ ดูรายละเอียดจาก เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คุณกานติมา สวนโคกกรวด  โทร 0 2849 6387  โทรสาร 0 2849 6287  E-mail: kantima.sua@mahidol.ac.th