มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเพื่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการที่จะได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และการคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

 • ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

 • กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • กรณีขอสินเชื่อ Refinance

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


แบบฟอร์ม


ประเภทสินเชื่อ


ขั้นตอนการบริการ

 1. บุคลากรศึกษารายละเอียดสินเชื่อตามข้อตกลงแต่ละประเภท
 2. กรณีมีบุคลากรประสงค์ใช้บริการ  สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้
  2.1 ติดต่อฝ่ายบริการสินเชื่อ
  – กรณีบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โทร.
  คุณณิรภา                  081 – 3081139          คุณชุติกาญจน์       085 – 4804501
  คุณกนกวรรณ           081 – 9342105          คุณสุดารัตน์           089 – 7791432
  – กรณีบุคลากรสังกัดส่วนงานต่างๆ   โทร.
  คุณกรกฎ                  089 – 8921686          คุณปภัทรศร         081 – 9330675
  คุณกนกทิพย์            081 – 8013926          คุณคมฤกษ์          062 – 5940916
  คุณโสรยา                 081 – 8165967

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  ดังรายชื่อปรากฎตามข้างบน

งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   กองทรัพยากรบุคคล   สำนักงานอธิการบดี

คุณกานติมา สวนโคกกรวด  โทร 0 2849 6387  โทรสาร 0 2849 6287  E-mail: kantima.sua@mahidol.ac.th