โครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการสวัสดิการเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์

(ตามข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย)

          มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และในการกู้เงินตามข้อตกลงดังกล่าวบุคลากรจะได้รับสิทธิพิเศษในส่วนของส่วนลดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าประชาชนทั่วไป
ผู้มีสิทธิใช้บริการ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นรายเดือนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์การกู้เงิน
1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
2.เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
3.เพื่อขยาย ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
4.เพื่อไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากอันผูกพันที่ดินและหรืออาคาร หรือห้องชุดอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
5.เพื่อซื้อที่ดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
– บันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับมหาวิทยาลัยมหิดล
1) เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดล  (ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2534)
2) เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดล แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1  (มีผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2552)
แบบฟอร์ม

สำหรับ ผู้ยื่นกู้ (กรอกข้อมูล)
– แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (สำนักงานอธิการบดี) 
– แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (ส่วนงาน) 


สำหรับ HR ส่วนงาน (กรอกข้อมูล)
– หนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง (ไฟล์ PDF)   หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ WORD 
ขั้นตอนดำเนินการ
1. บุคลากรยื่นคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนงานต้นสังกัด
2. งานการเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน เสนอหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม
3. บุคลากรนำหนังสือผ่านสิทธิ (รับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง) ยื่นต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ยื่นพร้อมเอกสารประกอบการยื่นกู้)

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 12
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-9000 เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   กองทรัพยากรบุคคล   สำนักงานอธิการบดี

คุณกานติมา สวนโคกกรวด  โทร 0 2849 6387  โทรสาร 0 2849 6287  E-mail: kantima.sua@mahidol.ac.th