โครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินในการให้บริการสินเชื่อเงินกู้ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ตามข้อตกลงดังกล่าวในสิทธิพิเศษในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป

ผู้มีสิทธิใช้บริการ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นรายเดือนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การกู้เงิน
1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
2) เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารและไถ่ถอนจำนองที่ดิน ซึ่งเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
3) เพื่อประกอบการค้า การลงทุน การศึกษา อุปโภคและบริโภค

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อตกลง (MOU)

 บันทึกข้อตกลงระหว่าง ธ.ออมสิน กับ ม.มหิดล (ฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)

หนังสือธนาคาร เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ (ที่ บผ.2-168/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

หนังสือธนาคาร เรื่อง เพิ่มตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน เพิ่มสาขาให้บริการ และเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ ลธ 3028/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554)

หนังสือธนาคาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน และเพิ่มสาขาให้บริการ (ที่ ลธ 1830/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559)


 ประเภท/หลักเกณฑ์การใช้บริการสินเชื่อ
1. สินเชื่อเคหะ

(1) กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
(2) เคหะเพิ่มยอด(GSB Plus)
(3) กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค(Re-Plus)

 โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า”

 หนังสือธนาคาร เรื่อง โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. สินเชื่อสวัสดิการ   

หนังสือธนาคาร เรื่อง แจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อตามข้อตกลง 

 โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน และสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage: RM)

 หนังสือธนาคาร เรื่อง สวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำปรับผู้สูงอายุ และสินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ผู้มีอำนาจลงนาม
     – ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน 
 [03/08/59] 

แบบฟอร์ม
– คำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (สำหรับผู้ยื่นกู้)
(1) สำหรับสำนักงานอธิการบดี
(2) สำหรับส่วนงาน
     – หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง   (สำหรับเจ้าหน้าที่ HR) [03/02/55]
     – แบบคำขอสินเชื่อและหนังสือยินยอม
  

หลักฐานประกอบการยื่นกู้ 

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน (เอกสารผู้กู้และผู้ค้ำ)
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (เฉพาะผู้กู้)
1. สำเนาบัตรประจำตัุวบุคลากร ม.มหิดล  จำนวน 1 ฉบับ
1. สำเนาบัตรประจำตัุวบุคลากร ม.มหิดล  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
4. สลิปเงินเดือนตัวจริง (ย้อนหลัง 3 เดือน) จำนวน 1 ชุด
4. สลิปเงินเดือนตัวจริง (ย้อนหลัง 3 เดือน) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 3 เดือน)  จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกแห่งที่มี (ย้อนหลัง 6 เดือน)   จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาเอกสารของคู่สมรส (ถ้ามี) ประกอบด้วย
6.1 สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)
6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
6.3 สำเนาใบทะเีบียนสมรส (1 ฉบับ)

6. สำเนาเอกสารของคู่สมรส (ถ้ามี)   ประกอบด้วย
6.1 สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)
6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
6.3 สำเนาใบทะเีบียนสมรส (1 ฉบับ)

7. สำเนาเอกสารของเจ้าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ป ระกอบด้วย
7.1 สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)
7.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)

8. สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายสำเนาหน้า-หลังเท่าตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ

9. แผนที่ตั้งของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

10. ภาพถ่ายหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน

11. กรณีขอ Refinance เข้าธนาคารออมสิน ให้แนบเอกสาร
11.1 สัญญากู้เงินของธนาคารเดิม  จำนวน 1 ฉบับ
11.2 Statement ธนาคาร (ย้อนหลัง 1 ปี)  จำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนดำเนินการ
1. บุคลากรยื่นคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนที่งานการเจ้าหน้าที่ส่วนงานต้นสังกัด
2. งานการเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน เสนอหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม
3. บุคลากรนำหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง ยื่นต่อธนาคารออมสิน (ยื่นพร้อมเอกสารประกอบการยื่นกู้)

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสินเชื่อบุคคล ฝ่ายสินเชื่อบุคคล  งานสินเชื่อบุคคล  ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 3 (ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อบุคคล)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2299-8000 ต่อ 100316-20  เว็บไซต์ : ธนาคารออมสิน

  งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   กองทรัพยากรบุคคล   สำนักงานอธิการบดีคุณกานติมา สวนโคกกรวด  โทร 0 2849 6387  โทรสาร 0 2849 6287  E-mail: kantima.sua@mahidol.ac.th