เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดการกองทุนสวัสดิการส่วนงาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

เอกสารการประชุมหารือแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล

   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550

   ข้อบังคับ / ระเบียบ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (09/01/58 เวียนแจ้งตามหนังสือที่ ศธ 0517/ ว.541 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558) (ยกเลิก)

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 (03/01/57) (ยกเลิก)

 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)

   ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

   คำสั่ง

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3212/2561 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2916/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 384/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 720/2557 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

   หนังสือทั่วไป
 หนังสือเวียนเรื่องขอความร่วมมือให้ข้อมูลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน (17/03/57)

 หนังสือ เวียน หนังสือที่ ศธ 0817/ว.5590 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 การปรับรอบปีบัญชีกองทุนสวัสดิการส่วนงาน และการส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการส่วนงาน

   แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มข้อมูลการหักเงินนำส่งเข้ากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เลือกรูปแบบการรักษาพยาบาลรูปแบบที่ 1 
แบบฟอร์มการพิจารณาเลือกแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการส่วนงาน
แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน

รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน

ปี 2562

  รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน
คณะกายภาพบำบัด
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สถาบันโภชนาการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
หอสมุดและคลังความรู้

ปี 2561

  รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สถาบันโภชนาการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
หอสมุดและคลังความรู้

ปี 2560

  รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยศาสนศึกษา
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วิทยาลัยการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 หอสมุดและคลังความรู้
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 สถาบันโภชนาการ
 คณะเทคนิคการแพทย์

ปี 2559

  รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยศาสนศึกษา
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วิทยาลัยการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 หอสมุดและคลังความรู้
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ