03/11/2022

ม.มหิดล เติมเต็มสุขภาวะผู้ใช้แรงงาน จัดอบรมออนไลน์ตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

07/11/2022

ม.มหิดลค้นพบทางออกวิกฤติแร่หินฟอสฟอรัสใกล้หมดโลก วิจัยแปรรูปกากตะกอนสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลในกรุงเทพมหานคร และขยะเศษอาหารใช้ทำปุ๋ยทดแทน

08/11/2022

ม.มหิดล เนรมิต “สวนผักลอยฟ้า” สู้วิกฤติเศรษฐกิจ – มลพิษกลางกรุง

08/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเสริมโปรตีนสูง เพิ่มมูลค่า-คุณค่า”ถั่วดาวอินคา” สนองนโยบาย BCG เพื่อเศรษฐกิจชาติ