Author

07/02/2023

ม.มหิดล คิดค้นโปรแกรมช่วยลดการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ซ้ำประหยัดงบสุขภาพประชาชน

ให้คะแนน
03/02/2023

ม.มหิดล เตือนผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูหนาว

ให้คะแนน
03/02/2023

ม.มหิดล วิจัยพบรอยสะดุดทางวิชาชีพพยาบาลไทย

ให้คะแนน
03/02/2023

ม.มหิดล แนะความจำเป็นเร่งด่วนด้านนโยบายจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ

ให้คะแนน
03/02/2023

ม.มหิดล เดินหน้าโครงการคลินิกกายภาพบำบัดสัญจรสู่ชุมชน สู่ปีที่ 15

ให้คะแนน
03/02/2023

ม.มหิดล ต่อยอดบอร์ดเกมเรียนรู้เครื่องดนตรีออร์เคสตร้า เปิดโลกทัศน์ดนตรีคลาสสิก

ให้คะแนน
03/02/2023

ม.มหิดล ร่วมกับชุมชน สร้างสรรค์ศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์ “ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต”

ให้คะแนน
02/02/2023

ม.มหิดล สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน “Brain Track” เพื่อคนไทยห่างไกลภาวะสมองเสื่อม

ให้คะแนน
02/02/2023

ม.มหิดล วิจัยเตรียมรับแรงงานย้ายถิ่นคุณภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ให้คะแนน
02/02/2023

ม.มหิดล อบรมเสริมทักษะ เยียวยาปัญหาโลกด้านธรณีศาสตร์

ให้คะแนน
02/02/2023

ม.มหิดล พัฒนา “เรือนเสมือนญาติ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้ สู่ความยั่งยืนผ่านงานจิตอาสา

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล ส่งเสริมชุมชนเกษตรปลอดการเผา สื่อสารด้วยความเข้าใจ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)