แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

 แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา (SA_001)

 แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (SA_002)

 ใบสืบราคา

 ตัวอย่าง Action Plan

 รายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_003)

 แบบฟอร์มการขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการลงระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (SA_004)

 แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม (SA_005)

 แบบฟอร์มการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) (SA_006)

 ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัย (SA_007)

 แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_008)

 แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือในนามมหาวิทยาลัย (SA_009)

 แบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานที่ (SA_010)

 แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (SA_011)

 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (SA_012)

  แบบฟอร๋มการขออนุญาตสำรวจสถานที่จัดโครงการ (SA_013)

กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2562

 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ปีการศึกษา 2562 

 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา 2562 

 แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 

 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการการจัดกิจกรรมระดับส่วนงาน