กองกิจการนักศึกษา มหิดล

นักศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 กำหนดการขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564
 แนวปฏิบัติ (ส่วนงาน) ในการรับ-ส่งเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปี 2564
 แบบคําร้อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (เกณฑ์ทหาร)
  แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564

นักศึกษาวิชาทหาร

1. แนวปฏิบัติ “นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกับการฝึกวิชาทหาร (รด.)”

2. แบบคำร้อง ขอเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร