ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561

วิทยาลัยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีการกีฬา

นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์

นักวิชาการศึกษา

02-441-4295


นายวิศรุต สุภาธนศักดิ์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

02-441-4295