ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุกัญญา โควาวิเศษสุต

พนักงานธุรการ

02-354-8543 ต่อ 49


นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร

นักวิชาการศึกษา

02-354-8543 ต่อ 49