ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพิมพิไล รักสระน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-419-7466 ต่อ 80


นางอุราภรณ์ จ้อยจินดา

พนักงานธุรการ

02-419-7466 ต่อ 80