ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนพวรรณ ระลึกมูล

นักวิชาการศึกษา

02-441-0909


นางสุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ

นักวิชาการศึกษา

02-441-0909


นายศุภกร แพนพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-441-0909