ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561

วิทยาลัยศาสนศึกษา

นายวรเชษฐ ชัยวรพล

นักวิชาการศึกษา

02-800-2630 ต่อ 39


นางสาวกมลพรรณ ชนประชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-800-2630 ต่อ 39