กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กองทุนสุขภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ และให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไข: ทุนช่วยเหลือวงเงิน ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อราย (พิจารณาเป็นรายกรณี) 

ช่วงวันรับสมัคร: ตลอดทั้งปีการศึกษา